Bugun...
21-12-2017
CENGİZ BAYSU

CENGİZ BAYSU

Hüküm ve emirnamelerden örnekler

1.Diyarbakır Valisi Süleyman Ziya Paşa’ya ve Gümüşhane eminine hükümdür:
Bakır, altın ve gümüş gibi madenler devlete mahsus menafiden (çıkarlardan) olduğu halde ecnebi devletlerin bakırlarımızı alıp harp alâtı yaptıkları görülmektedir. Bakır kullanımı gerektiğinde veya bakıra ihtiyaç duyulduğunda bulunamadığı veya bahalı (pahalı) fiyatlarla taşradan satın alınması durumu ortaya çıkmaktadır. 
Bundan böyle Ergani, Gümüşhane ve Kastamonu’daki madenlerde çıkarılan bakırın rayiç üzerinden hükümetçe mübayası sağlanacaktır. 
2. Bosna Valisi Osman Paşa’ya emirnamedir:
İmparatorluk hududu dahilinde kalan yaylalarda ot biçtiği, hayvan yaydığı, kereste ve kireç imal ederek Venedik kalelerine naklettiği istihbar edilen Venedik Cumhuriyeti’nin tabiyeti altındaki Hırvat ve sair keferenin bu işleri yapması yasaklanmıştır. 
3. Rumeli Beylerbeyi Ahmed Paşa’ya hükümdür:
Devline (Arnavutluk’un güneyinde bir yerleşim yeri) ve havalisinden Venedik keferesine kereste kat ve nakledilmeyecektir. 

4. Emirlere riayet edilmemesiyle ilgili bir cezalandırma yazısıdır:
Dergâh-ı Ali (Saray) kapıcıbaşılarından Katerinlizade Halil Ağa’nın küffar sefainine (düşman gemilerine) buğday furuht ettirdiği (sattırdığı) cihetle tedibi (cezalandırılması) lazım geldiğinden Kıbrıs’a nefyi (sürgün edilmesi) ve mevcut zehairinin (zahirenin) Dersaadet’e (İstanbul’a) sevkiyle (gönderilmesi) rayici üzerinden bey’i (satılması) ve tevzii (dağıtılması) sağlanacaktır. a.g.y.tt 
5. Bir müsaade yazısı:
Edevat-ı harbiyeden olan (harp malzemesi olarak sayılan) demir ve kerestenin harice çıkarılması men edilmiş (yasaklanmış) ise de Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın teçhiz edeceği (donatacağı) gemilere lüzumu olan kerestenin cins ve miktarının bildirilmesi şartıyla gönderilmesine müsaade edilecektir. 
6. Bazı hükümler:
    a. Varna’da Kamçı Balkanı’ndan kereste ve hatab (odun) keserek yabancı ülkelere nakledilmesi ve yabancıların emlak edinmesi men edilmiştir. 
    b. Avusturyalı Tavaskiti isimli kişinin Durac ve Kavaye havalisinde mültezim ile anlaşarak kestiği keresteyi nakletmesi men edilmiştir; ancak uğradığı zarar tazmin edilecektir. 
    c. Odun ve kerestenin yurt dışına satılmasına karşı olan ve bu konuda çok sayıda emirname çıkaran Osmanlı devleti yeri gelmiş yabancı gemiye karşılıksız barut vermiştir. 
    d. Tezkiredir: Tophane-i Amire önlerinde barutu tükenmiş olup yatmakta olan Avusturya harp gemisine Tersane-i Amire’den meccanen barut verilmesinde mahzur yoktur.(Bu sayfada     Tersane-i Amire Nazırı Mehmed Ali’nin derkenarı da mevcuttur) 
    e.Tezkire: Rusya Devleti Sefarethanesi tarafından verilen havai fişek, maytap vs. masrafları çıkarılmıştır. 
    f. Barut ve bakır gibi stratejik iki unsurun alınan önlemlere rağmen kontrol zafiyeti nedeniyle başka ellere geçmesi yeni tedbirleri de gerektirmiş ki, çıkarılan ham bakır daha ilk elden devletin kontrolüne alınmıştır.
Tezkire: Ticaret Nezaretinde olan yüz bin kıyye ham bakır Tophane-i Amire’ye verilecektir. 

Bu makale 475 defa okunmuştur.
MAKALE YORUMLARI
ANKETİMİZE KATILIN

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

Beğendim
Beğenmedim
Fena Değil

Tüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ